Alcon - Algemene privacyverklaring internet

[April 2018]

U ontvangt deze privacyverklaring omdat u de website van een van de ondernemingen van de Novartis-groep bezoekt. Daarbij verwerkt de onderneming in kwestie bepaalde informatie over u. Het betreft "persoonsgegevens", en Novartis hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy.

In deze privacyverklaring verstaan we onder "wij/we" of "ons" Alcon NV.

Deze privacyverklaring bestaat uit twee delen. Deel I bevat praktische informatie over de specifieke persoonsgegevens die worden verwerkt bij uw bezoek aan de website Lenzendragen (hierna de "Website" genoemd) en over het hoe en waarom van die gegevensverwerking. Deel II bevat algemenere informatie over de verwerking van standaard technische of transactionele persoonsgegevens van bezoekers van onze website, de rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten ten aanzien van alle persoonsgegevens die over u verzameld zijn.

Wij verzoeken u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen omdat er belangrijke informatie voor u in staat. Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met marketing.benelux@alcon.com.

Deel I - Belangrijkste informatie

Alcon verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u onze Website bezoekt. www.lenzendragen.be geeft algemene informatie over Alcon en zijn producten en diensten. Daarnaast vindt u er informatie over goederen en diensten van geselecteerde OZP's, die u via de website kunt aanschaffen.

Specifieke persoonsgegevens die worden verzameld

Telkens wanneer u de Website bezoekt, kunnen wij automatisch de volgende gegevens verzamelen:

- technische informatie, waaronder het IP-adres (internetprotocoladres) dat uw computer gebruikt om verbinding met internet te maken, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform;

- informatie over uw bezoek, waaronder de volledige clickstream van Uniform Resource Locators (URL) naar, op en vanaf de Website (inclusief datum en tijd);

- producten/diensten die u hebt bekeken of opgezocht;

- reactietijden van pagina's, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over uw interactie met pagina's (waaronder scrollen, klikken en mouse-overs), de manieren waarop u de pagina hebt verlaten en telefoonnummers die u hebt gebruikt om onze klantenservice te bellen.

Wij kunnen informatie over u ontvangen als u een van onze andere websites gebruikt of gebruikmaakt van de andere producten of diensten die wij aanbieden. Als wij die gegevens verzamelen, kunnen ze intern worden gedeeld en gecombineerd worden met gegevens die wij op deze Website hebben verzameld.

Verder werken we nauw samen met derden (waaronder door u op de Website geselecteerde deelnemende opticiens, locatiediensten, bezorgdiensten en print- en postbedrijven) en ontvangen we informatie over u, waaronder persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw recepten).

Ook werken we met de gebruikelijke cookies en andere technologieën voor de standaarddoeleinden die in onderstaand Deel II worden beschreven.

 

Specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens nodig hebben

De verzamelde informatie wordt door ons voor de volgende specifieke doeleinden gebruikt:

- beheren van internetsessies;

- verstrekken van informatie over producten, diensten en uw account en het doen van mededelingen;

- beheren en verbeteren van de Website.

We kunnen de verzamelde gegevens ook gebruiken voor een aantal andere standaarddoeleinden (bijvoorbeeld voor het meten van het gebruik van onze website). Zie daarvoor Deel II.

 

Specifieke derden waarmee wij uw persoonsgegevens delen

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken:

- Wanneer we bedrijfsactiviteiten of activa verkopen of kopen. In dat geval kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan de toekomstige verkoper of koper van die bedrijfsactiviteiten of activa.

- Indien Alcon of vrijwel al onze activa door een derde worden overgenomen. In dat geval behoren de persoonsgegevens van onze bezoekers/klanten die we in ons bezit hebben tot de overgedragen activa.

- Indien wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken of te delen of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Alcon, onze klanten of anderen te beschermen. Hieronder valt ook de uitwisseling van informatie met andere ondernemingen en organisaties, bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of producten terug te roepen.

Ook moeten wij uw gegevens in sommige gevallen met anderen delen (bijvoorbeeld een ander onderdeel van de Novartis-groep, als het bedrijfsonderdeel dat de gegevens verzamelt niet hetzelfde is als het onderdeel dat ze gebruikt). Dit gebeurt echter altijd onder strikte voorwaarden, die verder worden toegelicht in Deel II.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren bovengenoemde persoonsgegevens en de in Deel II genoemde persoonsgegevens zolang de Website actief is of tot u zich afmeldt of ons vraagt om uw account te verwijderen.

 

Speciaal aanspreekpunt

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens in de hierboven omschreven gevallen, neem dan contact op met marketing.benelux@alcon.com.

Deel II - Algemene informatie

In het tweede deel van deze privacyverklaring gaan we nader in op de situaties waarin wij uw persoonsgegevens verwerken en kunt u lezen wat daarbij uw rechten en onze verplichtingen zijn.

1  Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens en waarom is dit gerechtvaardigd?

1.1  Rechtsgrondslag voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als wij daarvoor een goede rechtsgrondslag hebben. Deze grondslagen zijn wettelijk geregeld. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens alleen als:

☒ Wij daar vooraf uw toestemming voor hebben gekregen.

☐ De verwerking nodig is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of, op uw verzoek, vanwege precontractuele maatregelen.

☐ De verwerking nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- of regelgeving.

☐ De verwerking nodig is om vitale belangen van u of iemand anders te beschermen.

☒ De verwerking nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen en geen overmatige gevolgen heeft voor uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden.

Wanneer wij uw persoonsgegevens op deze laatste grondslag verwerken, proberen we altijd een goed evenwicht te bewaren tussen onze gerechtvaardigde belangen en uw privacy. Van "gerechtvaardigde belangen" is bijvoorbeeld sprake wanneer wij gegevens verwerken:

• om voordelige diensten te kunnen gebruiken (voor het verwerken van gegevens kunnen wij bijvoorbeeld kiezen voor platforms die door leveranciers worden aangeboden);

• om onze klanten producten en diensten aan te bieden;

• om fraude, criminele activiteiten of misbruik van diensten en producten te voorkomen en de veiligheid van IT-systemen, -architectuur en -netwerken te waarborgen;

• om onderdelen van onze onderneming of haar activa te verkopen of de overname van onze onderneming of haar activiteiten of een deel daarvan door een derde mogelijk te maken.

1.2  Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd voor een specifiek doel en verwerken alleen de persoonsgegevens die relevant zijn om dat doel te bereiken. Naast de in Deel I hierboven omschreven specifieke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens ook voor de volgende algemene doeleinden:

- verbeteren van onze producten en diensten en die van onze partners;

- verkoop van producten;

- aanbieden van correcte en actuele informatie over ziekten, geneesmiddelen, producten en diensten;

- beantwoorden van uw vragen of verzoeken;

- archivering en administratie; en

- andere doelen die bij wet en door instanties worden voorgeschreven (waaronder de veiligheid van geneesmiddelen).

2  Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden ze doorgegeven?

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, gedeeld of op andere wijze doorgegeven met/aan andere derden dan in deze privacyverklaring vermeld.

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten en met dezelfde doeleinden als omschreven in deze privacyverklaring kunnen uw persoonsgegevens worden ingezien door, of doorgegeven aan de specifieke derden die worden genoemd in Deel I van deze privacyverklaring en aan de volgende categorieën ontvangers, voor zover zij de gegevens nodig hebben om die doeleinden te bereiken:

- ons personeel (waaronder medewerkers, afdelingen of andere ondernemingen binnen de Novartis-groep);

- onze andere leveranciers en dienstverleners die ons producten en diensten leveren;

- onze aanbieders van IT-systemen, clouddiensten, databasediensten en consultants;

- de zakelijke partners met wie wij gezamenlijk producten of diensten aanbieden;

- derden waaraan wij rechten of verplichtingen toekennen of overdragen;

- onze adviseurs en externe advocaten in geval van verkoop of overdracht van delen van onze onderneming of haar activa.

Deze derden zijn contractueel verplicht tot geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens overeenkomstig de geldende wetgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden ingezien door, of doorgegeven aan binnenlandse en/of internationale toezichthouders, handhavingsinstanties, publiekrechtelijke lichamen of rechtbanken indien wij daartoe op grond van geldende wet- of regelgeving verplicht zijn of op hun verzoek.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, kunnen ook verwerkt, ingezien of opgeslagen worden in een land buiten het land waar [lokale vestiging van Alcon] is gevestigd, waar mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor persoonsgegevens geldt.

Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan externe ondernemingen in andere rechtsgebieden, zullen wij uw persoonsgegevens beschermen door (i) het beschermingsniveau toe te passen dat wordt voorgeschreven door de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming/bescherming van de persoonlijke levenssfeer die geldt voor [lokaal bedrijfsonderdeel van Alcon], (ii) te handelen in overeenstemming met ons beleid en onze normen en (iii) voor [bedrijfsonderdelen van Alcon] die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (de lidstaten van de EU plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, hierna de "EER" genoemd), tenzij anders bepaald, uw persoonsgegevens uitsluitend door te geven op basis van standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Wilt u meer informatie over de internationale doorgifte van persoonsgegevens en over de aanwezige passende waarborgen, dan kunt u gebruikmaken van uw rechten zoals omschreven in artikel 6.

3  Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben afdoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens passend te beschermen en geheim te houden. Bij het uitwerken van deze maatregelen hebben we gekeken naar:

(i) de stand van de technologie

(ii) de kosten van de invoering ervan

(iii) de aard van de gegevens en

(iv) het risico van de verwerking.

Ze zijn bedoeld om gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of wijziging, onbedoeld verlies, ongeoorloofde verstrekking of toegang en tegen andere onrechtmatige vormen van verwerking.

Daarnaast voldoen wij bij de behandeling van uw persoonsgegevens aan de volgende verplichtingen:

- we verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens die passend, relevant en niet buitensporig zijn, gelet op bovengenoemde doeleinden;

- we houden uw persoonsgegevens actueel en juist (voor dat laatste kunnen wij u verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u hebben te bevestigen en verzoeken wij u zelf eventuele veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden door te geven, zodat wij uw persoonsgegevens actueel kunnen houden); en

- we kunnen door u vrijwillig verstrekte gevoelige gegevens over uzelf verwerken in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gegevensbescherming en uitsluitend indien nodig voor bovengenoemde relevante doeleinden, waarbij de gegevens alleen door de betrokken medewerkers worden ingezien en verwerkt, onder verantwoordelijkheid van één van onze vertegenwoordigers die gebonden is aan een beroepsgeheim of een geheimhoudingsplicht.

4  Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld [zie Deel I] of om te voldoen aan onze verplichtingen uit wet- of regelgeving.

5  Hoe gebruiken wij cookies en soortgelijke andere technologie op onze websites?

5.1  Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden gestuurd wanneer u onze websites bezoekt. Wij gebruiken cookies voor bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij gebruiken cookies niet om individuele bezoekers te volgen of om u te identificeren, maar om nuttige kennis te verzamelen over de manier waarop onze websites worden gebruikt, zodat wij deze steeds verder kunnen verbeteren voor onze gebruikers. Persoonsgegevens die via cookies worden gegenereerd, worden in gepseudonimiseerde vorm verzameld. Tegen deze verwerking van gegevens kunt u bezwaar maken. Verderop kunt u hier meer over lezen.

Op deze Website gebruiken wij cookies om:

1. u naar de relevante onderdelen van de Website te leiden;

2. te waarborgen dat de Website er in verschillende browsers en op verschillende apparaten altijd hetzelfde uitziet;

3. complexe onderdelen van de Website goed te laten werken en

4. geanonimiseerde en geaggregeerde statistieken over bezoeken aan de Website bij te houden, om de prestaties van de Website te kunnen verbeteren.

Daarbij kunnen wij cookies plaatsen die de domeinnaam van de gebruiker verzamelen, evenals de internetaanbieder, het besturingssysteem en de datum en tijd van het bezoek.

Hieronder volgt een overzicht van de algemene soorten cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies en hun doel

- Eigen cookies: cookies die worden geplaatst door de website die de gebruiker bezoekt (de website die in de URL-balk staat).

- Sessiecookies: dit zijn cookies die aan het eind van een browsersessie verlopen (een browsersessie begint als een gebruiker het browservenster opent en eindigt wanneer de gebruiker de browser afsluit).

- Blijvende cookies: cookies die na het einde van een browsersessie op het apparaat "blijven staan" en voorkeuren of acties van de gebruiker onthouden voor diens volgende bezoek aan de Website.

Cookies beheren en verwijderen met uw browserinstellingen

In de meeste webbrowsers kunt u bijna alle cookies beheren via de browserinstellingen. U kunt uw browser een waarschuwing laten geven als u een cookie ontvangt en dan besluiten om het al dan niet te accepteren. Mocht u echter een cookie niet accepteren, dan kunt u mogelijk niet alle functies van uw browsersoftware gebruiken.

Voor meer informatie over cookies en om te zien welke cookies op uw computer staan en hoe u ze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar http://www.allaboutcookies.org (dit is een externe link).

Internettags

Wij kunnen op deze Website internettags (ook wel webbakens, action tags, single-pixel gif's, heldere gif's, onzichtbare gif's en 1-op-1 gif's genoemd) en cookies gebruiken en deze tags/cookies inzetten via een servicepartner voor webanalysediensten die mogelijk in het buitenland is gevestigd en de betreffende informatie (waaronder uw IP-adres) daar kan opslaan. Deze tags/cookies zijn op verschillende pagina's van deze Website geplaatst. Wij gebruiken deze technologie om de reacties van gebruikers op onze sites te meten (onder meer het aantal keren dat een pagina wordt geopend en welke informatie wordt gelezen) en om te onderzoeken hoe u deze Website gebruikt.

Onze externe partners, hostingprovider en/of de partner voor webanalysediensten kunnen gegevens over uw gebruik van deze Website verzamelen door middel van deze geanonimiseerde internettags/cookies, voor ons rapporten opstellen over de activiteit van de Website en andere diensten verrichten die verband houden met het gebruik van de Website en het internet. Zij kunnen deze informatie aan andere partijen verstrekken indien ze daar wettelijk toe verplicht zijn, of indien ze andere partijen inschakelen om informatie namens hen te verwerken.

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna "Google" genoemd). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Met deze cookies kan worden onderzocht hoe u de Website gebruikt. De informatie die een cookie over uw gebruik van deze Website genereert, wordt in het algemeen doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer deze Website IP-gegevens anonimiseert, wordt uw IP-adres echter eerst binnen de Europese Unie of andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte door Google verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar vervolgens verkort. Indien Google daartoe van de exploitant van deze Website opdracht heeft gekregen, gebruikt het deze informatie om uw gebruik van de Website te beoordelen, om voor de exploitanten van de Website rapporten op te stellen over de activiteiten van de Website en om andere diensten te verrichten in verband met het gebruik van de Website en het gebruik van internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt door Google niet gecombineerd met andere gegevens. U kunt cookies blokkeren door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen. Wij wijzen u er echter wel op dat u dan wellicht niet alle functies van de Website meer volledig zult kunnen gebruiken.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de bescherming van gegevens vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/en.html of op https://www.google.co.uk/intl/en/policies/ (dit zijn externe links). Op deze Website draait Google Analytics met de code "anonymizeIp", wat betekent dat IP-adressen geanonimiseerd worden verzameld (dit wordt IP-maskering genoemd).

Ga voor meer informatie over het gebruik van webtags en cookies voor online advertenties of over het blokkeren van het verzamelen van deze informatie door derden naar de website van het Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org (dit is een externe link).

Wij kunnen ook met de volgende soorten gebruikelijke cookies werken:

- cookies voor het aanpassen van de gebruikersinterface (deze onthouden uw voorkeuren);

- inlogcookies (met deze cookies kunt u onze websites verlaten en er weer terugkeren zonder opnieuw te hoeven inloggen);

- videocookies (dat zijn cookies die de gegevens opslaan die nodig zijn voor het afspelen van video- of audiocontent en uw voorkeuren onthouden).

5.2  Andere technologie

Wij kunnen op onze websites ook andere technologie gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken voor dezelfde doeleinden als hierboven omschreven. Dit betreft onder meer:

- Adobe Flash-technologie (met inbegrip van Flash Local Shared Objects, tenzij u uw instellingen aanpast).

6  Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

U kunt de volgende rechten uitoefenen met inachtneming van de voorwaarden en de beperkingen die in de wet zijn vastgelegd:

- het recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens, als u van mening bent dat gegevens over u onjuist, verouderd of onvolledig zijn, en om te vragen deze gegevens te corrigeren of te actualiseren;

- het recht om te vragen uw persoonsgegevens te wissen of deze alleen te gebruiken voor specifieke verwerkingscategorieën;

- het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking vóór die intrekking;

- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel daarvan;

- het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing; en

- het recht om uw gegevens te laten overdragen, wat betekent dat u de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt kunt verkrijgen of laten doorgeven aan een persoon naar keuze, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, zonder daarbij door ons te worden gehinderd en met inachtneming van uw geheimhoudingsverplichtingen.

Let op: als u cookies blokkeert of de instellingen van uw webbrowser aanpast, dan kan dat gevolgen hebben voor uw browse-ervaring en kunt u mogelijk niet meer alle functies van onze websites gebruiken.

Mocht u vragen hebben of van bovengenoemde rechten gebruik willen maken, dan kunt u mailen naar marketing.benelux@alcon.com. Stuur voor identificatiedoeleinden een scan mee van uw identiteitsbewijs. Wij gebruiken die informatie alleen om uw identiteit te controleren en bewaren de scan daarna niet. Als u ons deze scan stuurt, maak dan uw foto en BSN of soortgelijk nummer onleesbaar.

Bent u niet tevreden met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Die zal dan een onderzoek instellen.

Los van uw bovengenoemde rechten kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7  Welke technische en transactionele gegevens kunnen wij over u verzamelen?

7.1  Categorieën technische en transactionele gegevens

Naast de in Deel I van deze privacyverklaring genoemde informatie over u kunnen wij diverse soorten standaard technische en transactionele persoonsgegevens over u verzamelen wanneer u onze websites bezoekt. Deze zijn nodig om onze websites goed te laten werken. Denk daarbij aan:

- informatie over uw browser en apparaat (bijvoorbeeld domein van de internetprovider, browsertype en -versie, besturingssysteem en platform, schermresolutie, fabrikant en model van het apparaat);

- statistieken over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over bezochte pagina's, opgezochte informatie en hoelang u op onze website bent geweest);

- gebruiksgegevens (bijvoorbeeld datum en tijd van binnenkomst op onze website en gedownloade bestanden);

- de locatie van uw apparaat volgens Google Maps wanneer u onze website gebruikt (tenzij u deze functie in uw apparaat hebt uitgeschakeld of geen locatiegegevens aan Google Maps wilt doorgeven en zelf locatiegegevens opgeeft); en

- meer in het algemeen alle informatie die u ons verstrekt bij gebruik van onze website.

Wij verzamelen, gebruiken of verstrekken niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zonder voorafgaande toestemming van een ouder of verzorger.

7.2 Waarom verzamelen wij technische en transactionele gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd voor een specifiek doel en verwerken alleen de persoonsgegevens die relevant zijn om dat doel te bereiken. In aanvulling op de reeds in Deel I van deze privacyverklaring genoemde doeleinden verwerken wij persoonsgegevens die we van u verzamelen wanneer u één van onze websites bezoekt ook voor de volgende standaarddoeleinden:

- beheren van onze gebruikers (bijvoorbeeld registratie, accountbeheer, beantwoorden van vragen en verlenen van technische ondersteuning);

- beheren en verbeteren van onze website (bijvoorbeeld diagnosticeren van serverproblemen, optimaliseren van verkeer, integreren en optimaliseren van webpagina's waar nodig);

- meten van het gebruik van onze website (bijvoorbeeld door het opstellen van verkeersstatistieken door het verzamelen van informatie over gebruikersgedrag en bezochte pagina's);

- verbeteren en personaliseren van uw ervaring en betere afstemming van content op uw wensen (bijvoorbeeld door uw keuzes en voorkeuren met behulp van cookies te onthouden);

- toezenden van gepersonaliseerde diensten en content op basis van uw locatie;

- verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten en groei van onze zakelijke activiteiten;

- bewaken en voorkomen van fraude, overtredingen en ander mogelijk misbruik van onze website;

- beantwoorden van officiële verzoeken van bevoegde overheids- of gerechtelijke instanties;

- beheren van onze IT-hulpbronnen, waaronder beheer van de infrastructuur en de bedrijfscontinuïteit;

- behartigen van de economische belangen van de onderneming en naleven van eisen ten aanzien van compliance en verslaglegging (waaronder naleven van ons beleid, voldoen aan lokale wettelijke eisen en belastingverplichtingen, afhandelen van vermeende gevallen van fraude, uitvoeren van audits, optreden bij geschillen);

- archivering en administratie; en

- alle andere doeleinden die worden voorgeschreven door de wet en door instanties.

8 Hoe wordt u geïnformeerd over wijzigingen van onze privacyverklaring?

Bij toekomstige wijzigingen of aanvullingen van de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring wordt u altijd persoonlijk vooraf geïnformeerd via onze gebruikelijke communicatiekanalen (bijvoorbeeld per e-mail) en via de website (door middel van banners, pop-ups of andere technieken).